บุคลากร

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ชื่อ :  นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย์

ตำแหน่ง  : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

 

ชื่อ : นางสาวยุวรี  ไหวคิด      

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

                                                                   

ชื่อ :  นางสาวมนิดา  กาวิชัยคำ

ตำแหน่ง  : ครู

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

ชื่อ : นายสยาม  จานเก่า         

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

ชื่อ : นายจิรัฏฐ์  วางมือ            

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

       

ชื่อ : นางสาวพรไพลิน  สมหารวงศ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

 

 

ชื่อ : นางสาวสิริวิมล  แก้วหนัก

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

ชื่อ : นางสาวกิรณา  สมพมิตร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

ชื่อ : Mr.Andrea Brancaccio 

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

 

ชื่อ : Miss Jeaneanne Dela 

        Cuesta

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

ชื่อ : นางอัจฉรา  ชุมภู            

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

 

      

ชื่อ : นางจันทร์ฉาย  กันธะวงศ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

ชื่อ : นางสุมล  อายุวรรณา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

 

ชื่อ : นายปิยะพงษ์ ทิหงษ์สา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี